Výška stravného: 

od 1.9.2019

  • 1. – 4. ročník 2€ / mesiac
  • 5. – 9. ročník 2€ / mesiac
  • dospelí 1,19 € / obed

Stravné je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo priamym vkladom na účet číslo : 0462298198/0900 , variabilný symbol : mesiac, rok , napríklad 012013. Stravné je nutné uhradiť do 15. dňa v mesiaci.

Stravník sa môže z obeda odhlásiť alebo prihlásiť do 8.00 hod. pracovného dňa na tel.č. 057 73 21904 alebo 0902 969 323

0409333259751_MAI00527