Zloženie ŽP

Meno a priezviskoTrieda
Klaudia Uram-Kocurišinová 5.A
Adam Šimovič5.B
Jozef Gažik 5.C
Martina Dimunová6.A
Dávid Babej6.B
Vanesa Žigová6.C
Juraj Seman7.A
Sofia Weichpartová8.A
Sara Jalčová 8.B
Laura Grundzová8.C
Anna Tarčová 9.A
Antónia Brenkačová9.B

Článok 1

Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Článok 2

1.Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci: 1 žiak z každej triedy 5. – 9. ročníka na jeden školský rok.

2.Na zasadaniach žiackeho parlamentu sa zúčastňuje koordinátor: pedagogický pracovník.

3.Žiacky parlament je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov

4.Člen žiackeho parlamentu je povinný aktívne sa zúčastňovať zasadnutí žiackeho parlamentu.

5.Ak sa niektorý člen ŽP trikrát bez ospravedlnenia nezúčastní zasadnutia žiackeho parlamentu, zhorší si prospech, alebo sa dopustí závažného porušenia školského poriadku, vzdá sa funkcie a členstva v žiackom parlamente.

Článok 3

a./

spomedzi zástupcov jednotlivých tried tajnou voľbou zvolí výbor žiackeho parlamentu – predsedu, podpredsedu, zapisovateľa.

b./

vytvorí protokol o ustanovení žiackeho parlamentu, ktorý obsahuje:

dátum ustanovenia

výbor a zoznam členov žiackeho parlamentu

program schôdze

c./ oboznámi sa so štatútom žiackeho parlamentu

d./ činnosť žiackeho parlamentu sa bude ďalej riešiť podľa tohto vzorového štatútu, ktorý môže byť upravený žiackym parlamentom

e./ na zmenu štatútu alebo jeho doplnenia je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých členov žiackeho parlamentu

Článok 4

1./ Žiacky parlament sa schádza pravidelne mesačne, zasadnutia zvoláva predseda žiackeho parlamentu (okrem ustanovujúcej schôdze).

2./ Mimoriadne zasadnutie možno zvolať, ak o to požiada aspoň jedna tretina členov ŽP.

3./ Z každého rokovania sa spíše zápisnica. Zápisnica obsahuje menný zoznam prítomných členov, prizvaných hostí, program zasadnutia, prerokované problémy, návrhy, podnety, sťažnosti, závery a uznesenia. V prípade hlasovania to musí byť uvedené v zápisnici.

4./ Na platné uznesenie je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny prítomných členov ŽP.

5./ V prípade potreby sa predseda žiackeho parlamentu obracia priamo na riaditeľa školy, vedenie školy.


ÚLOHY ŽIACKEHO PARLAMENTU

– zastupovať všetkých žiakov základnej školy v súlade s princípmi humanizmu a demokracie

– vyhľadávať problémové okruhy a pomáhať pri ich riešení

– podávať návrhy na skrášlenie priestorov školy a jej okolia

– pomáhať šetriť elektrickou energiou v triedach a spoločných priestoroch

– prichádzať s návrhmi a podnetmi na organizovanie rôznych akcií a súťaží v škole a aktívne sa podieľať na ich organizácii

– všímať si správanie, prospech a úspechy svojich spolužiakov a upozorňovať na ne

– hodnotenie čistoty a úpravy tried.

– prezentovať výtvarné práce žiakov na témy zdravie, ochrana prírody, …

-prispievať do školského časopisu.

-spolupracovať s rozhlasovým krúžkom

– spolupracovať so ŠJ, viesť žiakov ku konzumácii zdravej výživy