Školský klub detí (ŠKD) je výchovno–vzdelávacie zariadenie pre deti 1. – 4. ročníka ZŠ.

Na našej škole máme dve oddelenia ŠKD, v ktorých sa deťom venujú kvalifikované vychovávateľky, ktoré sú zodpovedné za bezpečnosť detí, za dodržiavanie hygienických podmienok, ochranu fyzického a duševného zdravia detí počas pobytu v školskom klube detí.

ŠKD je školské zariadenie, ktoré tvorí priaznivý prechod medzi učením a rodinou.

Má výchovnú, vzdelávaciu, regeneračnú, kompenzačnú a sociálnu funkciu.

Náš školský klub detí ponúka:

– nestresujúce prostredie

– otvorenosť, toleranciu a priateľský priestor

– pestrý program

– aktivity rozvíjajúce kreativitu

– činnosť podporujúcu nápaditosť, samostatnosť ale aj tímovú prácu

Školský klub cielene motivuje deti vytvárať si návyky na aktívne trávenie voľného času. Aktivity majú oddychový, rekreačný, relaxačný a záujmový charakter.
Súčasťou programu je aj príprava na vyučovanie, ktorá umožňuje hravou formou a didaktickými hrami precvičiť vedomosti nadobudnuté na vyučovaní.