Adaptačný proces u žiakov 5.C triedy pri prechode na II. stupeň

Prechod na druhý stupeň štúdia v základnej škole môže byť pre väčšinu žiakov stresujúci. Zmena učiteľov, zmena štýlov učenia, zvýšený počet predmetov a pod. vedia žiaka potrápiť a spôsobiť mu nemalý stres či napätie. Našim cieľom bolo v čo najväčšej miere preklenúť negatívne javy súvisiace s adaptáciou u žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a eliminovať možné dôsledky. So žiakmi 5.C triedy sme sa rozhovorom a následne dotazníkom snažili zistiť stav adaptácie. Cieľom nami vytvoreného dotazníka bolo zistiť adaptáciu žiakov 5.C triedy (počet 10) pri prechode na II. stupeň ZŠ. Dotazník obsahoval 8 otázok (4 zatvorené s možnosťou výberu odpovedí a 4 otvorené). Je pre nás potešením, že žiakom sa naša škola páči, majú vytvorený pozitívny vzťah k vyučovacím predmetom a k pani triednej učiteľke. Piataci sa v škole cítia dobre, radi chodia do školy, v triede sa cítia bezpečne a príjemne. Menší stres a strach pred skúšaním verbalizovali za zvládnuteľný.  Želáme našim piatakom veľa radosti a úspechov v ďalšom štúdiu.

Pridaj komentár